ติดตามข่าวสารอื่นๆ ที่แอพไทยทัวร์คลับ

ดาวโหลดแอพไทยทัวร์คลับได้แล้ววันนี้ ที่

ดาวโหลดแอปไทยทัวร์คลับ

บริการยื่นวีซ่าจีนแบบท่องเที่ยว หรือกรุ๊ปทัวร์ บริการรวดเร็ว ทันใจ ราคาย่อมเยาว์

โพสเมื่อ 06 ก.ค. 62

วิธีการจองบริการวีซ่า

1. ติดต่อเราทาง Line@thaitourclub

2. จัดส่งเอกสาร แมสเซ็นเจอร์ไปรับหรือส่งไปรษณีย์

3. ยื่นขอวีซ่ายื่นเอกสาร "ไทยทัวคลับ" จัดการได้

4. รอรับเล่มทางไปรษณีย์หรือทางแมสเซ็นเจอร์


ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด (TAT : 11/07376)

เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


ระยะเวลาดำเนินการ

1. ระยะเวลาดำเนินการยื่นขอวีซ่าแบบธรรมดา ประมาณ 4 - 5 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน (เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น. - 15.00 น.)

2. ระยะเวลาดำเนินการยื่นขอวีซ่าแบบด่วน ประมาณ 2 - 3 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน(เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่าจีน จันทร์ - ศุกร์ 09.00 น. - 11.00 น.)


อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวยื่นแบบธรรมดา 1,650 บาท ค่าบริการ 325 บาท

ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวยื่นแบบด่วน 2,775 บาท ค่าบริการ 650 บาท

การจัดส่ง ฟรี EMS


สิทธิประโยชน์ของวีซ่าท่องเที่ยวจีน

- อายุของวีซ่า: 3 เดือน (สำหรับวีซ่า ประเภทเข้าจีน 1 ครั้ง)

- ระยะเวลาที่สามารถพำนักในประเทศจีน: 30 วัน


เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน สัญชาติไทย

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม

3. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 33 มม. x 48 มม. จำนวน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวเท่านั้น อัดด้วยกระดาษสีโกดักและฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์ **รูปใหม่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และห้ามถ่ายรูปเอง **   **  ชุดสุภาพค่ะ  ** ท่านที่ประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยื่นวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง

หมายเหตุ : รูปถ่ายห้ามใส่ เสื้อแขนกุด เสื้อที่โชว์ตั้งแต่ไหล่ลงมา ( เสื้อซีทรู, เสื้อลูกไม้ ฯลฯ ) ชุดหน่วยงานราชการ ( เช่น ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ )  และ ชุดครุย ค่ะ

4. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) , สำเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่,  สำเนาใบทะเบียนสมรส

- เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สำเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่, สำเนาทะเบียนบ้านของพ่อและแม่, หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศโดยแสดงความสัมพันธ์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือเขตเท่านั้น

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

- ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง

5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า   เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)  รบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ทำงาน หรือ ศึกษาอยู่ที่เดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทำงาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา  ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทางเมืองจีน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา

6. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป - กลับ

7. ใบจองโรงแรม/ที่พัก

8. ตารางการท่องเที่ยว/โปรแกรมทัวร์

9. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง


กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นวีซ่าประเทศจีน

ตามประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ผู้ที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนจะต้องใช้รูปทำการยื่นคำร้อง1 ใบ โดยรูปที่ใช้จะต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. ขนาดของรูปถ่าย 48มม.x 33มม.ความกว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง22มม.ความสูงส่วนศีรษะ:28มม. ถึง33มม.ดังรูปตัวอย่าง

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่สวมใส่เครื่องประดับ ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือไม่ยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา

4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น

5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ

6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น

7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น


**หมายเหตุ**

- ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องให้ข้อมูลจริงกับสถานทูต (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจ) การบิดเบือนข้อมูลประการใดก็ตาม อาจถูกระงับการออกวีซ่า และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

- ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์

- แผนกวีซ่าไม่รับยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกจากเข้าออก 1 ครั้ง เท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ลูกค้ามีทริปเดินทางต่อกับทางบริษัทฯจึงจะทำการยื่นวีซ่าประเภทอื่นให้

- โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต ซึ่งบางครั้งบริษัทไม่ทราบล่วงหน้า

- สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น

- การปฏิเสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน


 สกู๊ปอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด