ติดตามข่าวสารอื่นๆ ที่แอพไทยทัวร์คลับ

ดาวโหลดแอพไทยทัวร์คลับได้แล้ววันนี้ ที่

ดาวโหลดแอปไทยทัวร์คลับ

บริการยื่นวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์แบบส่วนตัว หรือกรุ๊ปทัวร์ เราบริการรวดเร็ว ทันใจ ราคาย่อมเยาว์

โพสเมื่อ 06 ก.ค. 62

วิธีการจองบริการวีซ่า

1. ติดต่อเราทาง Line@thaitourclub

2. จัดส่งเอกสาร แมสเซ็นเจอร์ไปรับหรือส่งไปรษณีย์

3. ยื่นขอวีซ่ายื่นเอกสาร "ไทยทัวคลับ" จัดการได้

4. รอรับเล่มทางไปรษณีย์หรือทางแมสเซ็นเจอร์


ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

บริษัท ตลาดทัวร์ จำกัด (TAT : 11/07376)

เลขที่ 189/24 ซ.กรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


ระยะเวลาดำเนินการ

1. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 - 5 วันทำการนับจากวันที่ส่งเอกสารครบถ้วน

2. ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประมาณ 7 - 14 วันทำการ(ไม่รวม เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

3. วันทำการของศูนย์รับยื่นคำร้องสวิสเซอร์แลนด์ จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่ 08.00 น. - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


อัตราค่าบริการยื่นวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ศูนย์ฯ VFS 60 ยูโร และค่าบริการศูนย์ฯ VFS 17.01 ยูโร อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4

ค่าบริการ 975 บาท

การจัดส่ง ฟรี EMS


เอกสารที่ต้องส่งมาด้วย

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาประวัติการเดินทาง/วีซ่าที่เคยได้รับ (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด 3.5 ซม. X 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน

3. หลักฐานการทำงาน

3.1 จดหมายรับรองการทำงาน ระบุวันลาพักร้อน ตำแหน่ง และเงินเดือน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

3.2 หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ

3.3 จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

4. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา

5. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

7. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

8. แผนการเดินทาง

9. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

10. สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมี สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ


หมายเหตุ

- ทางบริษัทจะยื่นเอกสารเพื่อเริ่มดำเนินการทำวีซ่าเมื่อหลักฐานประกอบการยื่นขอทำวีซ่าสมบูรณ์

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวรถึงแม้ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

- กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้วทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

- สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุเท่านั้น

- การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน


 สกู๊ปอื่นๆ ที่น่าสนใจ ดูทั้งหมด