นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

1. บทนำ

บริษัท ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ("บริษัทฯ") เป็นผู้รวบรวมข้อมูลของโปรแกรมทัวร์ต่างๆ จากหลากหลายบริษัทฯ เข้ามาประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์ และแอ๊พพลิเคชั่นของบริษัทฯ เท่านั้น การตัดสินใจซื้อทัวร์ หรือการตกลงเข้าใช้บริการเป็นดุลพินิจของลูกค้าเอง และจะมีผลผูกพันระหว่างลูกค้ากับบริษัททัวร์ผู้เป็นเจ้าของ/ผู้จัดทัวร์โปรแกรมนั้นๆ บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการจัดโปรแกรมทัวร์ดังกล่าว

บริษัท ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด ("บริษัท") เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

ในการบรรลุตามข้อผูกพันของบริษัทในการเคารพ และคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานเหล่านี้

1.บริษัทจะเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการเก็บรวบรวม และจะขอความยินยอมจากท่านตามที่เห็นสมควรเพื่อเก็บรวบรวม ประมวลผลใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
2. บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม และประมวลผลอันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. บริษัทเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุเท่านั้น
4. บริษัทจะใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมเท่านั้น ยกเว้นได้รับความยินยอมจากท่าน หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต และบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น
6. บริษัทจะจัดให้มีเทคนิค และมาตรฐานองค์กรที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม
7. บริษัทจะจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความโปร่งใสตามสมควรเท่าที่จะเป็นไปได้
8. ท่านจะมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องตามความเหมาะสมและตามสิทธิของท่านที่ได้รับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
9. บริษัทจะรับผิดชอบต่อท่าน บริษัทยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับ2. ขอบเขตนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว

ก. เป้าหมายของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีการที่บริษัทใช้ในการจัดการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสิทธิและทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมรับจากท่านเมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันเพื่อการติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน บริการต่างๆ ที่มีให้เลือกในแอปพลิเคชัน3. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

ก. ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวม
ในการให้บริการแก่ท่าน บริษัทเก็บรวบรวม โอน และใช้งานข้อมูลประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของท่าน
เมื่อท่านสร้างบัญชี เพื่อเข้าใช้บริการ (“บัญชีผู้ใช้”) บริษัทจะขอให้ท่านระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นเนื่องจากบริษัทอาจส่งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านระบุเพื่อตรวจจับ และป้องกันอย่างต่อเนื่องมิให้มีการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้ในลักษณะฉ้อฉล หรือในทางมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนนี้เพื่อส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริการให้แก่ท่านอีกด้วย
ทั้งนี้ ท่านอาจเลือกสร้างบัญชีโดยใช้บัญชีเฟซบุ๊กของท่านก็ได้ หากท่านไม่ประสงค์จะให้หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ซึ่งในกรณีเช่นว่านั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือไม่ก็ได้ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้เก็บรหัสผ่านเฟซบุ๊กของท่าน4. บริษัทใช้ และจัดการข้อมูลของท่านอย่างไร

ก. บริษัทฯ นำข้อมูลของฉันไปใช้อย่างไร
ในการให้บริการและบริการเพิ่มเติมอื่นใดๆ นั้น บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ร่วมควบคุมข้อมูลจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวดังนี้
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
• เพื่อปรับปรุงและ/หรือ ทำให้เหมาะสมในบริการและบริการเพิ่มเติม
• เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้า และตอบข้อซักถามและข้อเรียกร้องของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติมให้แก่ท่าน
• เพื่อวัดประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทแสดงในอินเทอร์เน็ตหรือในสื่ออื่น ๆ
• เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญอื่นใดเกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม หากจำเป็น
• เพื่อระบุผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ เพื่อส่งของรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และะเพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ
• เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติโดยไม่เปิดเผยตัวตน เกี่ยวกับบริการและบริการเพิ่มเติม และ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หากบริษัทแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมในขณะที่บริษัทขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือโดยวิธีการอื่น การแจ้งดังกล่าวจะใช้แทนวัตถุประสงค์การใช้งานทั่วไปที่ระบุในข้อ 4.ก ของนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้5. ทางเลือกของท่าน สิทธิของท่าน

มันมีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ใช้บริการหรือไม่ ท่านสามารถเลือกและมีสิทธิต่าง ๆ ตามหัวข้อนี้หากบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน6. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

หากมีข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อกังวลใจ
หากท่านมีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ หรือข้อกังวลใจใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้ หรือนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ ของบริษัท โปรดติดต่อบริษัทผ่านแบบฟอร์มติดต่อของบริษัทหรือทำหนังสือมาถึงบริษัทที่ บริษัท ตลาดทัวร์ แมกกาซีน จำกัด Email: paiteawduaykan@gmail.com

ก. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้
บริษัทอาจแก้ไขนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลหลากหลายประการ ซึ่งรวมถึง เพื่อปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงบริการของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้ทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 และจัดทำขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
เมื่อบริษัททำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบริษัทในสาระสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในบริการของบริษัท หรือโดยวิธีการอื่นตามสมควร บริษัทขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยความรอบคอบ หากท่านตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โปรดใช้บริการของบริษัทต่อไป แต่หากท่านไม่ตกลงตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และไม่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัทอีกต่อไปแล้ว ท่านอาจเลือกปิดบัญชีของท่านได้ ซึ่งการที่ท่านใช้บริการของบริษัทต่อไปหลังจากที่ได้มีการแจ้งให้ท่านทราบเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วหรือได้มีการประกาศในบริการของบริษัทแล้ว ถือว่าท่านยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและยินยอมตามนโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว